Hyra stuga  

Allt om stuguthyrning i Sverige på ett ställe!


Svenska - hyra stuga English - cottages in Sweden
 

Allmänna villkor för uthyrning av stugor

Nedanstående är ett förslag på vad som kan ingå i uthyrningvillkoren.


Allmänna villkor för uthyrning av stugor och lägenheter antagna av Föreningen SverigeTurism den 29 maj 1990 efter överläggningar med Konsumentverket. Inom parantes anges de maximala frister och belopp som överenskommits.


Vem är ansvarig uthyrare

Hyresgästen måste veta vem som är ansvarig uthyrare.

Som uthyrare är man skyldig till att:

• skicka en skriftlig bekräftelse på bokningen.
• ge uppgift om var nyckel kan hämtas i god tid.
• bostaden stämmer med beskrivningen
• informera om väsentliga förändringar som rör bokningen.
• uppge hur man disponerar bostaden ankomstdag och avresedag.


När är en bokning bindande?

Bokning är bindande så snart hyresgästen har betalat anmälningsavgiften eller hela hyran.


När ska bokning betalas?

Om bokning sker tidigare än 30 dagar (max 60 dagar) i förväg är anmälningsavgiften (max 500 kr/vecka dock högst 20 % av hyran).
Anmälningsavgiften skall betalas inom 10 dagar. Den ska räknas av från hyran. Resten av hyran ska betalas senast (max 60 dagar) före avtalad ankomstdag.

Om bokning sker senare än [max 60] dagar i förväg skall hela hyran betalas [tidigast inom 10] dagar, dock senast [dagen före ankomstdagen].

Om man bokat en längre period än 30 dagar behöver man inte betala de följande 30-dagarsperioderna förrän sista bankdagen före varje ny 30-dagarsperiods början.


Vad händer om man inte betalar i tid?

Om anmälningsavgiften inte betalas i tid har man rätt att stryka bokningen.
Om man missar att betala hyran räknas det som en avbokning och då gäller reglerna för avbokning.


Vad gäller vid avbokning?

Avbokning kan göras muntligen eller skriftligen till ansvarig uthyrare eller till det ställe som tog emot bokningen. Avbokningen räknas inte om den görs till någon annan eller sänds till stugan/lägenheten. Uthyraren är skyldiga att bekräfta avbokning skriftligen.

Om avbokning sker tidigare än [högst 40] dagar före avtalad ankomst, behöver man inte betala mer än en expeditionsavgift på [högst 500] kronor.

Om avbokning sker [högst 40] dagar eller senare före avtalad ankomst, måste man betala [högst 90% ] av hyran.

Om hyresgäst redan hunnit betala mer än vad han/hon är skyldig att betala, måste uthyraren omedelbart betala tillbaka mellanskillnaden.

Om stugan/lägenheten lyckas bli uthyrd till någon annan, återbetalas ett belopp, som motsvarar den nya hyresgästens hyra, med avdrag för en expeditionsavgift
på [högst 500] kronor.


Finns det avbeställningsskydd?

Om det är ett företag som har uthyrning som sin verksamhet brukar de normalt erbjuda att man kan köpa ett avbeställningsskydd.

Avbeställningsskyddet gäller i följande fall och som inte får ha varit kända vid bokningen:

a) dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbat hyresgästen själv, make/maka, sambo, familj eller medresenär,

b) inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret,

c) det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför hyresgästens kontroll som inte kunde förutses när vid bokningen och som medför att det inte är rimligt att begära att bokningen ska stå fast, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i bostaden.

Hyresgästen måste kunna styrka sitt förhinder med intyg från t.ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget bör sändas till uthyraren så snart som möjligt, helst inom en vecka från avbokningsdagen.


Vad har hyresgästen för rättigheter?

Om uthyraren inte tillhandahåller stugan/lägenheten i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte klarar av att erbjuda en annan stuga/lägenhet vars skillnader mot den som bokades är så små att de saknar betydelse, så har man rätt att säga upp hyresavtalet. Uthyraren måste då betala tillbaka allt det som betalats och ersätta hyresgästen för styrkta och rimliga kostnader, med avdrag för den nytta hyresgästen kan ha haft av stugan/lägenheten.

I stället för att säga upp hyresavtalet kan man begära eller erbjuda nedsättning av hyran.

Om hyresgästen har klagomål bör de framföras till uthyraren snarast möjligt, helst inom 3 dagar från ankomstdagen. Fel, som uppstår under vistelsen, bör anmälas omgående, så att uthyraren får en chans att rätta till det.

Hyresgästen har rätt att sätta någon annan i sitt ställe och uthyraren måste godta den personen om det inte finns särskilda skäl att vägra. Detta måste i så fall meddelas före tillträdes dagen och en ombokningsavgift på {högst 200 kronor kan tas ut}.


Vad har hyresgästen för skyldigheter?

Hyresgästen måste vårda stugan/lägenheten väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Hyresgästen ansvarar själv för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att hyresgästen eller någon i hyresgästens sällskap varit vårdslös.

Hyresgästen får inte använda stugan/lägenheten till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och får inte låta fler personer övernatta i stugan/lägenheten eller på tomten än vad som uppgavs vid bokningen.

Hyresgästen måste städa ordentligt före avresan. Om detta missas kommer uthyraren att utföra städning på hyresgästens bekostnad. [En deposition kan begäras och återbetalas sedan stugan/lägenheten inspekterats och städningen godkänts.]


Krig, naturkatastrofer, strejker m.m.:

Både uthyrare och hyresgäst har rätt att träda ifrån hyresavtalet om stugan/lägenheten inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som varken hyresgäst eller uthyrare kunnat förutse eller påverka. Uthyrare är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad som betalats, med avdrag för den nytta hyresgästen haft av stugan/lägenheten.


Vad händer om uthyrare eller hyresgäst inte kommer överens?

Som hyresgäst vänder man sig i första hand direkt till uthyraren med eventuella klagomål. Möjligheterna att få rättelse minskar ju längre tid det dröjer med att klaga.

Om man inte är överens och uthyraren är en privatperson vänder man sig till domstol.

Om man inte är överens och uthyraren är ett företag kan man vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (www.arn.se). Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter.
Konsumentvägledaren i din hemkommun kan hjälpa dig.

Adressen är:
Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

 

 

Om Stugguiden.se Föreslå länk Kontakta oss Fler länkar